http://hoitoreitit.vsshp.fi/toimialueiden_prosessit/sas_kirurgia/sas_kirurginen yksikko.pdf viikko 5 viikko 4 viikko 3 viikko 2 viikko 1