http://hoitoreitit.vsshp.fi/toimialueiden_prosessit/sas_kirurgia/sas_kirurgia_osallistuu potilashoitoon.doc